มอบเสื้อผ้าให้กับครอบครัวของเด็กที่ยากลำบาก

มอบเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่น ข้าวสารอาหารแห้ง... มูลนิธิฯ มีเด็กที่ให้การช่วยเหลืออยู่ 2 กลุ่ม ก) เด็กในสถานสงเคราะห์ ข) เด็กของครอบครัวที่ยากลำบากในพื้นที่อีสานตอนบน สิ่งของบริจาคต่างๆ ที่ผู้มีจิตเมตต ... อ่านต่อ


ผ้าป่าการศึกษาเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

ผ้าป่าการศึกษาเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ปีนี้มีเด็กเล็กปฐมวัย 84 คน ขณะที่อาคารเรียนนั้นมีเพียง 2 ห้อง และในปีที่ผ่านๆ มา ก็มีจำนวนเด็กปฐมวัยไม่น้อยไปกว่ ... อ่านต่อ


ฝึกอบรมครูปฐมวัย อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

ฝึกอบรมครูปฐมวัย อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในปี พ.ศ. 2562 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยจำแนกออกเป็น 5 ด้านหลัก ตามกลุ่มของเด็กอายุก่อ ... อ่านต่อ


ความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม บ้านผากลางดง อ.เชียงคาน จ.เลย

ความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผากลางดง เป็นศูนย์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในเขตภูเขาสูง รอยต่อระหว่าง อ.เชียงคาน และ อ.ปากชม จ.เลย อาคารทำการนั้นด ... อ่านต่อ


มอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือครอบครัวของเด็กๆ บ้านคีรีวงกต อุดรธานี

มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย บ้านคีรีวงกต อ.นายูง จ.อุดรธานี มูลนิธิฯ ร่วมกับเครือข่ายครูปฐมวัยอีสานตอนบน มอบข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นให้กับครอบครัวของเด็กปฐมวัย บ้านคี ... อ่านต่อ