มอบเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นให้กับเด็กๆ อ.ปาย แม่ฮ่องสอน

มอบเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นให้กับเด็กๆ อ.ปาย แม่ฮ่องสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงสร้อย ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นกัลยาณมิตรของมูลนิธิฯ ที่เราได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาโดยตลอด แม้ระยะทางจะห่าง ... อ่านต่อ


มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กพิการ อ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย

มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กพิการ อ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย หากจะจำแนกประเภทที่มาของความพิการ จะจำแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่ ความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ประเภทแรกคือค ... อ่านต่อ


ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนประถมศึกษา

ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านนาโคก เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ อ.สังคม จ.หนองคาย มีนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 จำนวน 65 คน การจัดค่ายฯ ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบ ... อ่านต่อ


ศึกษาดูงานด้านการเกษตร จ.ร้อยเอ็ดและขอนแก่น

ศึกษาดูงานด้านการเกษตร... สถานสงเคราะห์เด็กบ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์หนองคายของเรา แบ่งกลุ่มงานอาชีพสำหรับเยาวชนออกเป็น ก) กลุ่มงานเกษตรกรรม และ ข) กลุ่มงานหัตถกรรม #กระเป๋าพลาสติก ร้านกัลยาณมิต ... อ่านต่อ


ฝึกอบรมครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็ก ศพด.เขตพื้นที่ จ.เลย

ฝึกอบรมครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็ก ศพด.เขตพื้นที่ จ.เลย ปัญหาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) นอกเหนือจากการขาดแคลนบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อการดูแลเด็กปฐมวัยแล้ว อีกปัญหาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพโ ... อ่านต่อ