โครงการอาหารเช้าสำหรับนักเรียนที่ยากลำบาก

โครงการอาหารเช้าสำหรับนักเรียนที่ยากลำบาก.... นักเรียนของโรงเรียนบ้านสาวแล และโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย มีนักเรียนที่ประสบภาวะทุพโภชนาการ ทั้งที่ขาด (ผอมผิดปกติ) และเกิน (อ้วนผิดปกต ... อ่านต่อ


ส่งมอบการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่แล้วเสร็จ

ส่งมอบพื้นที่การปรับปรุงที่แล้วเสร็จให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.... ภายใต้โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม มูลนิธิฯ ได้ปรับปรุงและก่อสร้างพื้นที่ส่วนต่างๆ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว ... อ่านต่อ


มูลนิธิฯ จัดทำค่ายพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเยาวชนด้อยโอกาส

ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเยาวชนด้อยโอกาส.... มูลนิธิฯ ร่วมกับ อบต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ได้จัดค่ายพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเยาวชนอายุระหว่าง 15-18 ปี จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 29-30 พ.ย.ที่ผ่าน ... อ่านต่อ


มูลนิธิฯ ช่วยเหลือเด็กพิการ

มูลนิธิฯ ช่วยเหลือเด็กพิการและครอบครัวยากจนข้นแค้น.... ความพิการ... บางครั้ง มันก็เป็นเรื่องยากที่จะอธิบายว่าเกิดขึ้นมาจากเหตุใด ไม่ว่าจะเป็นความพิการโชคร้ายของชะตาชีวิตตั้งแต่กำเนิด หรือเกิดจากอุบ ... อ่านต่อ


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนยากลำบาก... สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาหารและโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของบุตรหลาน" .... ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยด้วยดี.... มูลนิธิฯ ขอขอบคุณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก โรงเรียนบ้านสาวแล อบต.ตำ ... อ่านต่อ