มูลนิธิฯ ช่วยเหลือเด็กพิการ

มูลนิธิฯ ช่วยเหลือเด็กพิการและครอบครัวยากจนข้นแค้น.... ความพิการ... บางครั้ง มันก็เป็นเรื่องยากที่จะอธิบายว่าเกิดขึ้นมาจากเหตุใด ไม่ว่าจะเป็นความพิการโชคร้ายของชะตาชีวิตตั้งแต่กำเนิด หรือเกิดจากอุบ ... อ่านต่อ


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนยากลำบาก... สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาหารและโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของบุตรหลาน" .... ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยด้วยดี.... มูลนิธิฯ ขอขอบคุณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก โรงเรียนบ้านสาวแล อบต.ตำ ... อ่านต่อ


ช่วยเหลือเด็กไร้สัญชาติ อ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย

เมื่อพูดคำว่า “เด็กไร้สัญชาติ” หลายท่านคงนึกถึงเด็กพม่า เด็กดอยเด็กชาวเขาที่อพยพเข้ามากับพ่อแม่ผู้ปกครองต่างด้าวที่มาทำงานอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย.... สำหรับภาคอีสาน สภาพปัญหาของเด็กไ ... อ่านต่อ


โครงการโภชนาการและอาหารเช้าสำหรับนักเรียนที่ยากลำบาก อ. ท่าบ่อ หนองคาย

มูลนิธิฯ เตรียมงาน "โครงการส่งเสริมโภชนาการสำหรับนักเรียนยากลำบาก"... สำหรับโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก โรงเรียนบ้านสาวแล จ. หนองคาย โดยแบ่งกิจกรรมการพัฒนาออกเป็น 3 หมวดหลักสำคัญ ได้แก่  1 ... อ่านต่อ


ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม อ.ท่าบ่อ หนองคาย

การปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม... บ้านดอนเมือง อ. ท่าบ่อ จ. หนองคาย ศูนย์ฯเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างธรรมมาราม หรือ ศูนย์ฯบ้านดอนเมือง ก่อตั้งมานานกว่า 40 ปี เป็นอาคารไม้เก่าแก่หลังเดียว ได้ปรับ ... อ่านต่อ