มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนจัดทำวิจัยเรื่องสิทธิทางการศึกษาของเด็กในประเทศไทย

มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (มกพด.) ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำวิจัยเรื่องสิทธิทางการศึกษาของเด็กในประเทศไทย เป็นการศึกษาในระดับชุมชนท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ ของประ ... อ่านต่อ


มอบทุนการศึกษาและสนามวอลเลย์บอลโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง

มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กละเยาวชน (มกพด.) ได้สนับสนุนการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลแห่งใหม่และมอบทุนการศึกษา มูลค่าทั้งหมด 125,000-บาท ให้กับนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อ. เมืองแม่ฮ่องสอน เป็นโรง ... อ่านต่อ


มอบเงินสนับสนุนให้กับเด็กกำพร้า บ้านมิตรมวลเด็ก จังหวัดหนองคาย

บ้านมิตรมวลเด็ก จ. หนองคาย เป็นสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าที่ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลานานพอควรใน จ. หนองคาย เพื่อให้การสงเคราะห์เด็กกำพร้าก่อนการส่งต่อไปยังครอบครัวอุปถัมภ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป มูลนิ ... อ่านต่อ


มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กกำพร้า และเด็กหญิงรัตนากร

มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กกำพร้าเขต ต. หนองนาง อ. ท่าบ่อ หนองคาย ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อโรคติดต่อ (วัณโรค) จากคุณตาที่เลี้ยงดู พร้อมให้หัวหน้า อสม. (คุณแม่หนูไตร โคตรชมพู) ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสร ... อ่านต่อ


มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวในอำเภอท่าบ่อและอำเภอเมืองหนองคาย

มูลนิธิฯ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของน้องโอม ต. หนองนาง อ. ท่าบ่อ หนองคายในการเดินทางเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งจอประสาทตา (Retinoblastoma) ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ. ขอนแก่น   (ภาพข่าวด้านล่าง) ... อ่านต่อ