มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนจัดทำวิจัยเรื่องสิทธิทางการศึกษาของเด็กในประเทศไทย

มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (มกพด.) ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำวิจัยเรื่องสิทธิทางการศึกษาของเด็กในประเทศไทย เป็นการศึกษาในระดับชุมชนท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ทั้งนี้ การวิจัยได้รับความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น ได้แก่ มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 ศูนย์ข้อมูลเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ จ. หนองคาย และมูลนิธิศุภนิมิตร จ. ระนอง