ครูอาสาสมัครชาวต่างชาติเพื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่ห่างไกล

ครูอาสาสมัครชาวต่างชาติเพื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่ห่างไกล

ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มูลนิธิฯได้จัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่ห่างไกลหลายแห่งและเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะทางภาษาอย่างต่อเนื่องให้กับนักเรียน ในปีการศึกษานี้ มูลนิธิฯ จึงได้จัดหาครูอาสาสมัครชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติและจิตอาสาที่ดีให้กับ 
1. โรงเรียนบ้านแก้งใหม่
2. โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์4

โรงเรียนทั้งสองแห่งอยู่ที่ อ.สังคม จ.หนองคาย ก่อตั้งมานาน และด้วยความที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จึงไม่มีศักยภาพด้านงบประมาณในการว่าจ้างครูชาวต่างชาติมาสอนและพัฒนานักเรียนให้มีโอกาสที่ดีเทียบเท่านักเรียนของโรงเรียนขนาดใหญ่ในเขตเมืองได้...

พันธกิจในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯ และโรงเรียนในการสนับสนุนงบประมาณร่วมกันเพื่อจัดหาที่พักและเป็นค่าอาหารให้กับครูอาสาสมัคร... ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสองท่านเป็นอย่างมากมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้บริจาคให้กับมูลนิธิฯ ส่วนหนึ่งนั้น มูลนิธิฯ ได้จัดสรรมาเป็นงบประมาณในการสนับสนุนครูอาสาสมัครชาวต่างชาติ เพื่อประโยชน์ด้านความรู้ให้กับนักเรียนที่ห่างไกลเหล่านี้ ขอบคุณครับ .../\...