ฝึกอบรม “แม่มือใหม่ใส่ใจสุขภาพ” ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย หนองคาย

ฝึกอบรม “แม่มือใหม่ใส่ใจสุขภาพ” ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย หนองคาย

ในครั้งนี้ มีแม่มือใหม่ที่ตั้งครรภ์ครั้งแรก ตั้งครรภ์ครั้งที่สองและที่คลอดบุตรมีลูกน้อยแล้วมาเข้ารับการฝึกอบรม ส่วนใหญ่อยู่ในห้วงอายุตั้งแต่ 15-25 ปี #มีพ่อมือใหม่ร่วมด้วย อีกส่วนหนึ่งเป็นคุณย่าคุณยายที่ต้องเลี้ยงดูหลานน้อย สภาพปัญหาโดยรวมของแม่มือใหม่ ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากกลุ่มอื่นๆ ของการฝึกอบรมที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาทางด้านการเงินของครอบครัว กังวลว่าจะเลี้ยงลูกไม่ดี สุขภาพของแม่ไม่ค่อยจะดีมีภาวะความเสี่ยงของการตั้งครรภ์ กลัวลูกเกิดมาไม่สมบูรณ์แข็งแรงหรือมีความผิดปกติ ลูกดื้อมากพูดไม่ฟังไม่รู้จะทำอย่างไร เป็นต้น

ดังนั้น หัวข้อของการฝึกอบรมในครั้งนี้ จึงเน้นความรู้หลัก 2 เรื่อง ได้แก่ ก) การดูแลครรภ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมตามสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (ปกสีชมพู) และ ข) การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ปกครอบครัวการ์ตูนสีเขียว) นอกจากนี้ การฝึกอบรมยังได้เสริมความรู้ความตระหนักในการทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีให้กับลูก ตามหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา ได้แก่ 
1. ห้ามปรามลูกจากความชั่ว 
 2. สอนลูกว่าอะไรคือความดี 
 3. ให้การศึกษาที่ดีแก่ลูก 
 4. หาคู่ครองที่สมควรให้กับลูก 
 5. มอบมรดกให้ลูกเมื่อถึงเวลาที่สมควร

ขอขอบคุณทีมงานฝากครรภ์และห้องคลอดจากโรงพยาบาลโพนพิสัย อบต.บ้านโพธิ์ รพสต.คำรุ่งเรือง และคณะ อสม.ตำบลบ้านโพธิ์ทุกท่านที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของแม่และเด็กทุกคน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งมอบเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นสำหรับเด็กเล็กมาให้ พร้อมทั้งข้าวของเครื่องใช้อื่นๆ สำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง มูลนิธิฯ ได้นำมามอบให้กับแม่มือใหม่ทุกท่านในการฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แม่มือใหม่ ได้มีพลังในการเลี้ยงดูลูกน้อยให้เติบใหญ่และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทยเราต่อไป ขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ ... /\...