มูลนิธิฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผาก่อตั้งมานานกว่า 25 ปี ใช้อาคารเอนกประสงค์ของหมู่บ้านมาทำเป็นศูนย์ฯ บัดนี้มีการชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา อบต.ห้วยบ่อซืน ต้นสังกัดได้แจ้งว่าการก่อสร้างศูนย์ฯ แห่งใหม่ของบ้านวังผานั้น ยังไม่มีงบประมาณและสถานที่ที่จะก่อสร้างได้ จึงคงให้ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานที่แห่งนี้ต่อไป

เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพอนามัยและการเรียนรู้ที่ดีของเด็กเด็ก มูลนิธิฯ จึงเห็นชอบในโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน พ่อแม่และผู้ปกครองในการร่วมแรงร่วมใจเป็นแรงงานอาสาสมัครทำการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ส่วนต่างๆ ตามแผนงานที่ได้ประชุมปรึกษาหารือกัน #ไม่จ้างผู้รับเหมาภายนอก

งบประมาณในการปรับปรุงครั้งนี้ได้รับจาก มูลนิธิลีนุตพงษ์ ท่านผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตาได้อนุเคราะห์งบประมาณมาให้ทั้งหมด 155,500-บาท ชาวบ้านวังผารู้สึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีมา ณ ที่นี้ด้วย พร้อมกันนี้ มูลนิธิฯ ได้มอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยให้กับ อบต.ห้วยบ่อซืน เพื่อประโยชน์ของเด็กๆ มูลนิธิฯ ของเราจะติดตามความก้าวหน้างานการปรับปรุงนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ก่อนการส่งมอบให้เป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านในลำดับต่อไป ขอบคุณครับ .../\...