ฝึกอบรม “แม่มือใหม่ ใส่ใจสุขภาพ” ตำบลบ้านผือ อุดรธานี

ฝึกอบรม “แม่มือใหม่ ใส่ใจสุขภาพ” ตำบลบ้านผือ อุดรธานี

จากการพูดคุยสอบถามกับแม่มือใหม่ในทุกครั้งของการฝึกอบรม พบว่ามีแม่มือใหม่จำนวนเปอร์เซ็นต์ที่น้อยที่บอกว่า - ได้วางแผนครอบครัวและตั้งใจมีบุตร นั้นหมายความว่าส่วนใหญ่ที่เหลือจึงเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่รู้ตัวและไม่พร้อม แล้วจะทำอย่างไรต่อไป? นี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งของปัญหาครอบครัวที่เกี่ยวโยงผูกพันมาถึงสุขภาพของแม่มือใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อลูกน้อยในครรภ์และที่เกิดมาลืมตาดูโลก

นอกเหนือจาก “สิ่งที่ต้องปฏิบัติ” ตามสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก #ปกสีชมพู และการเลี้ยงดูลูกน้อยให้ได้มีพัฒนาการเจริญเติบโตสมวัยที่ดี การฝึกอบรมในครั้งนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแม่มือใหม่ #คุณพ่อที่มาด้วย ในหน้าที่และความรับผิดชอบของความเป็นพ่อเป็นแม่ ที่ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ให้กำเนิด แต่เป็นผู้บังเกิดเกล้า อุปมาอุปไมยเป็น “แม่ไก่” ที่ฟูมฟักเลี้ยงดูลูกน้อยด้วยความรักและเอาใจใส่ ไม่ใช่ “แม่เป็ด” ที่คลอดแล้วทิ้งขว้าง

เพราะการมีสุขภาพที่ดีตั้งแต่เป็นทารกน้อยในครรภ์และในห้วงปฐมวัย คือช่วงเวลานาทีทองของการเจริญเติบโตทุกด้านของลูก โดยเฉพาะด้านสมอง เพราะการเลี้ยงดูในช่วงนี้จะมีผลต่อคุณภาพชีวิตของลูกตลอดไป ด้วยเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์นี้ มูลนิธิฯ ยังคงจัดทำการฝึกอบรมแม่มือใหม่ฯ นี้และจะขยายผลไปยังตำบลอื่นๆ ในลำดับต่อไป... ขอขอบคุณคุณหมอป้านวล จากโรงพยาบาลบ้านผือ ขอขอบคุณผู้บริหารและ จนท.ทุกท่านของ อบต.ตำบลบ้านผือ ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้ :)

งบประมาณในการจัดฝึกอบรมโครงการแม่มือใหม่ฯ นี้ ได้มาจากการบริจาคสมทบของผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน ตามกิจกรรมระดมทุนของมูลนิธิฯ ในห้างร้านต่างๆ มูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุกท่าน ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ Carites เป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณครับ .../\...