ขอขอบคุณบริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

ขอขอบคุณบริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริจาคผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็กมามี่โพโค MamyPoko Thailand จำนวน 540 กล่อง มูลค่า 290,787.69-บาทให้กับมูลนิธิฯ เพื่อนำไปใช้ในโครงการแม่มือใหม่ใส่ใจสุขภาพ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาหลักของมูลนิธิฯ ในการให้ความรู้ ทักษะและความตระหนักแก่แม่มือใหม่และครอบครัวที่ยากลำบาก ในการดูแลครรภ์และการเลี้ยงดูลูกน้อยให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดี

ผู้แทนของยูนิชาร์ม ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน คุณเคนอิจิ คุมาไก และคุณสุมลรัตน์ ทวีกิจ ได้ส่งมอบผ้าอ้อมเด็กทั้งหมดนี้ ณ โรงงานของยูนิชาร์มที่ จ.ชลบุรี โดยมีคุณอัญชลีส์ กุมาลย์วิสัย กรรมการเหรัญญิกของมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบและขนส่งมายังสำนักงานของมูลนิธิฯ ที่ จ.หนองคาย เป็นที่เรียบร้อย...

ขอขอบคุณบริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัดเป็นอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณครับ .../\...

ขอขอบคุณ บริษัท แสงจ้า ทรานสปอร์ต ขนส่งนำผ้าอ้อมเด็กทั้งหมดมาถึงหนองคายได้เป็นที่เรียบร้อย.... :)