มูลนิธิฯ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้างานปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย

มูลนิธิฯ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้างานปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย

ตามที่มูลนิธิฯ และ อบต.ห้วยบ่อซืน ได้ตกลงร่วมกันในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา ที่ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาและการใช้งาน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งหมดจากมูลนิธิลีนุตพงษ์ [ลิงค์เรื่องเดิมด้านล่างนี้]

บัดนี้ งานการปรับปรุงของพื้นที่หลักส่วนต่างๆ ได้แก่รั้วโดยรอบทั้งหมด การต่อเติมอาคารด้านหน้า ปรับปรุงห้องน้ำเก่าและสร้างห้องน้ำใหม่ รางอ่างล้างหน้าแปรงฟันใหม่ การปรับพื้นที่สำหรับสนามเด็กเล่นใหม่ ได้มีความก้าวหน้าไปมากกว่า 70% แล้ว คงเหลืองานฝ้าเพดาน การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและติดตั้งพัดลมฝาผนัง และงานทาสีใหม่ทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จเรียบร้อยได้ในเร็ววันนี้

ทั้งหมดนี้ เป็นความร่วมแรงร่วมใจกันของชุมชนบ้านวังผาและสมาชิกชาว อบต.ห้วยบ่อซืน #นำโดยท่านนายกดุสิตเจนวิถี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้รับเหมาภายนอกแต่อย่างใด #สร้างความสามัคคีในชุมชน

หากเมื่อการปรับปรุงแล้วเสร็จ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผาแห่งนี้ ก็จะมีพื้นที่ใช้สอยสำหรับการเรียนการสอน การละเล่นต่างๆ ของเด็กปฐมวัย รวมทั้งห้องน้ำ ห้องรับประทานอาหารใหม่ที่สะอาดถูกสุขลักษณะที่ดี และสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย...

ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีจากมูลนิธิลีนุตพงษ์... เป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบพระคุณครับ .../\...

https://www.facebook.com/fellowshipthaichild/posts/1408910585837309