ฝึกอบรมแม่มือใหม่ใส่ใจสุขภาพ ตำบลห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย

ฝึกอบรมแม่มือใหม่ใส่ใจสุขภาพ ตำบลห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย

แม่มือใหม่ที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ส่วนใหญ่คลอดลูกและมีลูกน้อยปฐมวัยกันเกือบทั้งหมด ดังนั้นหัวข้อการเรียนรู้จึงเน้นในเรื่องการเลี้ยงลูกปฐมวัย #แรกเกิดถึง5ขวบ นอกเหนือจากความตระหนักรู้ในการทำหน้าที่แม่และพ่อที่ดีตามที่เคยฝึกอบรมมาก่อนหน้านี้มาแล้ว สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ควบคู่ด้วยกันคือความรู้และทักษะที่ถูกต้องในการเลี้ยงลูกน้อยตามขวบวัยต่างๆ แม่มือใหม่บางคน ยังมีความเสี่ยงต่อความเชื่อเดิมๆ ของผู้เฒ่าผู้แก่ในการเลี้ยงลูก เช่น การให้นมลูก การขับถ่าย การอาบน้ำ การจับกระหม่อมลูก รวมถึงการปล่อยปละละเลยลูกน้อยให้เล่นในที่มีอันตรายต่างๆ ดังนั้น การฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องจะเป็นความรู้ใหม่ที่ดีในการนำไปใช้ในการเลี้ยงลูกต่อไป

นอกเหนือจากคู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (ปกเล่มสีขาว) คู่มือ “กิน กอด เล่น เล่า” ก็มีความสำคัญมาก พ่อแม่ผู้ปกครองควรจะ กิน-กอด-เล่น-เล่าอย่างไร เพื่อให้ความรัก ความอบอุ่น เอาใจใส่อย่างใกล้ชิด การอบรมเลี้ยงดูที่มีคุณภาพจะส่งผลให้ลูกน้อยเจริญเติบโต สุขภาพแข็งแรง มีพัฒนาการสมดุลทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม ท่านใดสนใจคู่มือนี้ ดูได้ที่ 
http://rajanukul.go.th/…/_ad…/download/5-4489-1449542900.pdf

ขอขอบคุณคณะคุณหมอของโรงพยาบาลปากชม ที่ได้มาให้ความรู้และทักษะ รวมทั้งฝึกปฏิบัติต่างๆ ให้กับแม่มือใหม่ในการเลี้ยงลูกน้อย ขอขอบคุณท่านนายก อบต.ห้วยบ่อซืน ขอขอบคุณผ้าอ้อมเด็กมามีโปโกะ และขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งมอบเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นมาให้ ได้รับกันทุกคนทุกครัวเรือนแล้วครับ ขอบคุณครับ .../\..