เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือจากภาครัฐ

เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือจากภาครัฐ

ในรอบปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ไปเยี่ยมเด็กๆ และครอบครัวที่อาศัยอยู่อย่างยากลำบากหลายครัวเรือน ส่วนใหญ่ทั้งหมดของความยากลำบากนั้นจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการศึกษาของเด็ก มูลเหตุสำคัญมาจากโรคภัยไข้เจ็บ ความยากจนข้นแค้น หรือแม้แต่การเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมของผู้ปกครอง

มูลนิธิฯ ร่วมกับองค์กรในท้องถิ่น ได้แก่ อบต. รพสต. หรือครูของโรงเรียนได้ไปเยี่ยมเด็กๆ ที่บ้าน ให้คำแนะนำ การช่วยเหลือเบื้องต้นและการประสานส่งต่อ รวมทั้งการทำเรื่องเสนอขอความช่วยเหลือจากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ในครั้งนี้ ผู้แทนของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ได้ไปเยี่ยมครอบครัวของเด็กที่ยากลำบากถึงที่บ้านที่มูลนิธิฯ เราเคยช่วยเหลือและมอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ปกครองที่อยู่ในเขตอำเภอต่างๆ ได้แก่ ศรีเชียงใหม่ สังคม ท่าบ่อ รัตนวาปี และโพธิ์ตาก จำนวนทั้งหมด 13 ครอบครัว

ขอขอบคุณบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย มา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ