ฝึกอบรมครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็ก อำเภอรัตนวาปี อำเภอเฝ้าไร่ จ.หนองคาย

ฝึกอบรมครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็ก อำเภอรัตนวาปี อำเภอเฝ้าไร่ จ.หนองคาย

หนึ่งในปัญหาสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลที่อยู่ห่างไกล คือ ปัญหาด้านบุคลากร ได้แก่ครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็กที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนของเด็ก ศูนย์ฯ บางแห่งมีบุคลากรเพียง 2-3 คนกับเด็กเล็กจำนวน 40 คน หากใครคนใดคนหนึ่งไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ เช่น เจ็บป่วยไม่สบาย นั่นหมายความว่า อีกท่านที่เหลือต้องรับภาระหน้าที่อย่างหนักหน่วงในการดูแลเด็กๆ ตลอดทั้งวัน ครั้นจะพูดถึงโอกาสการไปฝึกอบรม ศึกษาดูงานหรือศึกษาหาความรู้และทักษะอื่นๆ เพิ่มเติม สิ่งนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย มูลนิธิฯ เข้าใจถึงปัญหานี้เป็นอย่างดีและได้พยายามหาหนทางในการสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับแม่ครู #พ่อครูด้วย มาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ที่เริ่มต้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “ครูปฐมวัยคือหัวใจของการพัฒนา” รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรมในเขตพื้นที่ต่างๆ

ในครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีภายใต้ความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้จัดการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่อำเภอรัตนวาปีและอำเภอเฝ้าไร่ จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 26-27 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเสริมสร้างและปรับปรุงความรู้และทักษะด้านการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตร พ.ศ.2560 โดยมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้เหลัก ประกอบด้วย 
ก) บทบาทของครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
ข) การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน 
ค) การผลิตสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยจากสิ่งของและวัสดุรอบตัว

การฝึกอบรมในครั้งนี้มีแม่ครูพ่อครูที่เข้าร่วมจำนวน 113 คนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 42 แห่งและมีเด็กเล็กประจำศูนย์ต่างๆ เหล่านี้ทั้งหมดจำนวน 1,741 คน นอกจากเนื้อหาวิชาการแล้ว ความสำเร็จสำคัญอีกประการหนึ่งคือการสร้างกำลังใจ แม่ครูพ่อครูทุกท่านให้คำมั่นสัญญาในการนำเอาความรู้ที่ได้รับกลับไปทำหน้าที่พัฒนาเด็กปฐมวัยของตนเองให้ดีที่สุดต่อไป #ขออนุโมทนาสาธุ

ขอขอบคุณคณะอาจารย์วิทยากรจากสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆ รวมทั้งความสนุกสนานประทับใจตลอดเวลาการฝึกอบรม ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งมอบเสื้อผ้าสำหรับเด็กเล็กมาให้ ในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้นำมามอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอบคุณครับ