ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านวังแข้ อ.นายูง อุดรธานี

ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านวังแข้ อ.นายูง อุดรธานี

ด้วยที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ตีนภูเขาและไม่มีรั้วกั้น เมื่อ 2 ปีที่แล้วพายุฝนตกหนักทำให้น้ำป่าจากภูเขาด้านหลังไหลเข้าท่วมโรงเรียนและกระแสน้ำที่แรงได้กัดเซาะและทำให้อาคารเรียนบางส่วนเสียหาย ข้าวของเครื่องใช้และอุปกรณ์การเรียนการสอนพัดไหลไปกับกระแสน้ำ ครูและนักเรียนอยู่ในภาวะยากลำบากมาก แต่ก็ช่วยกันซ่อมแซมปรับปรุง และต่อมาผู้ใหญ่ใจดีได้มาสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้เสร็จเรียบร้อยสวยงาม นักเรียนได้ใช้อาคารหลังใหม่มีความสะดวกสบายและมั่นคงถาวร

วัตถุประสงค์ของการจัดค่ายในครั้งนี้ ต้องการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ให้กับนักเรียน ให้มีมุมมองและทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ให้เป็นความประทับใจที่อยากจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตามระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต เพราะเด็กนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กที่ห่างไกลนั้น โอกาสพิเศษในการเรียนรู้เช่นนี้ แทบจะไม่เกิดขึ้นได้เลย

ปีนี้นักเรียน ป.1-ป.6 มีทั้งหมด 51 คน ป6มี3คน การแบ่งกลุ่มนักเรียนในครั้งนี้จึงต้องรวมชั้นทั้งหมดก่อนแยกออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อให้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมในแต่ละฐานการเรียนรู้ได้ เป็นการแข่งกันเกมส์ต่างๆ ภายใต้การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและความหมายตามสิ่งแวดล้อมนั้นๆ อันได้แก่ ฐาน My Family, My Farm, My Friends และ My ASEAN รวมทั้งกิจกรรมหลักจำแนกตามช่วงชั้น Fun English สำหรับ ป.1-ป.3 และ Easy English สำหรับ ป.4-ป.6 และความใฝ่ฝันของข้าพเจ้า หนูอยากเป็นอะไร

ขอขอบคุณพี่ๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย อาสาสมัครชาวต่างชาติ GeorgeAndNoah มาเป็นพี่เลี้ยงค่ายให้กับน้องๆ ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบเรียน ตุ๊กตาของเล่นและขนมต่างๆ มาให้ เป็นเครื่องมือกระตุ้นการละเล่นและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูทุกคนที่เอาใจใส่ดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนของโรงเรียนบ้านวังแข้ น่ารักและมีมารยาทดีงามกันทุกคน ขอบคุณครับ .../\...