ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยเป้า อ.ปากชม จ.เลย

ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยเป้า อ.ปากชม จ.เลย

โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า ภายใต้สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ก่อตั้งมาตั้งปี พ.ศ.2520 การบริหารจัดการด้านการศึกษาและคุณภาพของครูผู้สอนและนักเรียนนั้นยังคงต้องมีความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน ปัจจุบัน โรงเรียนฯ มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ป.6 ทั้งหมด 162 คน มีครูประจำการ 5 ท่าน ซึ่งไม่เพียงพอต่อจำนวนชั้นเรียนต่างๆ แต่ก็โชคดีมีครูอาสาสมัครมาช่วยเหลืออีก 2 ท่าน #ไม่มีเงินเดือน#โรงเรียนช่วยค่าน้ำมันรถ

ปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนฯ ไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากโรงเรียนขนาดเล็กที่มูลนิธิฯ ได้ไปจัดทำค่ายมา นั่นคือไม่มีครูที่จบเอกภาษาอังกฤษโดยตรงมาเป็นผู้สอน แต่เป็นครูที่จบสาขาอื่นๆ ของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย... โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า โชคดีที่ครูอาสาสมัครมีความรู้วิชาภาษาอังกฤษที่ดี จึงสามารถสอนนักเรียนได้ดี

การจัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษในครั้งนี้ มีเป้าหมายหลักคือ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ให้นักเรียนชอบและมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ รวมทั้งประโยชน์ของภาษาอังกฤษในหน้าที่การเรียนปัจจุบันและต่อไปในอนาคต การจัดค่ายครั้งนี้มีกิจกรรมย่อยต่างๆ จำแนกตามระดับช่วงชั้น ป.1-ป.3 และ ป.4-ป.6 และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ My Family, My Friends, My Farm, My ASEAN และ My Buddhism ให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ภายใต้เกมส์ที่สนุกสนาน

ขอขอบคุณ พ.ต.ท. แถม บงแก้ว ครูใหญ่และคณะครูโรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า ขอขอบคุณพี่เลี้ยงค่ายจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งมอบตุ๊กตาของเล่นต่างๆ มาให้ มูลนิธิฯ ได้นำมาเป็นรางวัลมอบให้กับนักเรียนกลุ่มต่างๆ เป็นที่สนุกสนานและถูกอกถูกใจเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบคุณท่านที่ได้ส่งมอบหนังสือสารานุกรมความรู้รอบโลกสำหรับเด็กๆ มาให้ มูลนิธิฯ ได้มอบต่อให้กับห้องสมุดของโรงเรียนฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับ …/...