ส่งมอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ

ส่งมอบการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่แล้วเสร็จเรียบร้อย...

ตามที่มูลนิธิฯ ได้ทำการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่ทรุดโทรมในเขตพื้นที่ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จำนวนทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ 
1. ศพด. บ้านหนองแก้ว ก่อสร้างโรงสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นต่างๆ 
2. ศพด. บ้านโนนสวรรค์ ก่อสร้างห้องน้ำใหม่และยกระดับพื้นอาคารทั้งหมด (ป้องกันน้ำท่วม) 
3. ศพด. บ้านโนนภูทอง ก่อสร้างห้องน้ำใหม่และพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารทั้งหมด 
4. ศพด. วัดศิริมงคลชัยราม ปรับปรุงห้องน้ำและพื้นที่เชื่อมต่อกับอาคารเรียน

ภายใต้การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชน มาเป็นแรงงานอาสาสมัคร ทำการก่อสร้างและปรับปรุงทั้งหมดจนแล้วเสร็จ โดยไม่ต้องเสียค่าจ้างแรงงานผู้รับเหมาภายนอก ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้อย่างมากและยังสร้างความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนได้เป็นอย่างดี... บัดนี้ งานการก่อสร้างและปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว มูลนิธิฯ จึงได้ส่งมอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ปรับปรุงแล้วเสร็จทั้งหมดนี้ ให้เป็นประโยชน์สำหรับลูกหลานของชุมชนต่อไป

ขอขอบคุณ คุณเลิศลักษณ์ ลีนุตพงษ์ คุณสรวิศย์ ลีนุตพงษ์ จากมูลนิธิเมตตาธรรมเพื่อเด็กยากไร้ ที่มีเมตตาต่อเด็กๆ ของ ศพด.ที่ห่างไกลและให้งบประมาณสนับสนุนมา ทั้งหมด103002บาท ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปีและตำบลนาทับไฮ ที่ได้กำกับดูแลงานก่อสร้างปรับปรุงจนแล้วเสร็จ ขอขอบคุณแรงงานชุมชนอาสาสมัครและแม่ครูทุกคนที่ได้ช่วยกันทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบ และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งมอบเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นมาให้ มูลนิธิฯ ได้นำไปมอบให้กับเด็กๆ และพ่อแม่ผู้ปกครองในวันส่งมอบนี้ เด็กๆ ได้รับและมีความสุขกันทุกคน ขอบคุณครับ .../\...