ฝึกอบรมครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็กเขตจังหวัดบึงกาฬ

ฝึกอบรมครูปฐมวัย ครั้งที่ 3/2561 จังหวัดบึงกาฬ

การฝึกอบรมครูปฐมวัยเป็นกิจกรรมการพัฒนาที่มูลนิธิฯ ดำเนินการมาโดยตลอด มีเป้าหมายหลักเป็นคณะครูปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่ห่างไกลในระดับตำบลและหมู่บ้าน เพราะแม่ครูทั้งหลาย #มีพ่อครูด้วย แทบจะไม่มีโอกาสในการไปฝึกอบรมภายนอกเพิ่มเติมอะไรเลย ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม

มูลนิธิฯ โดยความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับครูปฐมวัยในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ครั้งสุดท้ายของปีนี้ มีแม่ครูพ่อครูจำนวน 288 คนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลและหมู่บ้านต่างๆ ทั้งจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 138 ศูนย์ และมีเด็กเล็กปฐมวัยที่จะได้รับประโยชน์ต่อไปจำนวนกว่า 5,811 คน

นอกเหนือจากเนื้อหา ความรู้และการฝึกปฏิบัติต่างๆ แล้ว ทั้งหมดของการได้มาพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ถือได้ว่าเป็น “พลังและกำลังใจ” อย่างดีที่จะทำให้แม่ครูพ่อครูทั้งหลายได้นำกลับไปสอนและพัฒนาเด็กๆ ของตนเองให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจและการเรียนรู้ที่ดีพร้อมเพื่อการเจริญเติบโตและไปต่อชั้นอนุบาล... ต่อไป

งบประมาณในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้มาจากผู้มีจิตเมตตาทุกท่านที่ได้สนับสนุนกิจกรรมระดมทุนของมูลนิธิฯ ที่ไปตั้งบู๊ทในห้างร้านต่างๆ มูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุกท่านและขออนุโมทนาสาธุในบุญกุศลที่เกิดแก่เด็กๆ มา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณครับ .../\...