ศึกษาดูงานการจัดการชั้นเรียนปฐมวัย เทศบาลตำบลนาโป่ง อ.เมือง จ.เลย

ศึกษาดูงานการจัดการชั้นเรียนปฐมวัย

ภายใต้โครงการ “ครูปฐมวัยคือหัวใจของการพัฒนา” ของมูลนิธิฯ ที่ได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ต่างๆ ในเขตจังหวัดหนองคายและบึงกาฬ มูลนิธิฯ ได้นำคณะหัวหน้าเครือข่ายครูปฐมวัยประจำอำเภอต่างๆ เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการชั้นปฐมวัยและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ เทศบาลตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

นอกเหนือจากความโดดเด่นในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลจนได้รับรางวัลต่างๆ แล้ว เทศบาลตำบลนาโป่งยังมีนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กๆ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง อาทิเช่น การเรียนรู้วิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน การทดลองปลูกข้าวและพืชผักต่างๆ ในโรงเรียน และที่สำคัญและสร้างชื่อเสียงให้กับเทศบาลฯ นั่นคือ “โครงการขยะทองคำล้ำค่า” ที่สอนให้นักเรียนรู้จักการรักษาสิ่งแวดล้อมและระเบียบวินัยต่อการรักษาภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สะอาดงามตา และยังสามารถนำเอาสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ได้

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาโป่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง หัวหน้าศูนย์และคุณครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกท่านที่ได้ต้อนรับคณะเป็นอย่างดี ข้อมูลความรู้ที่คณะของเราได้เรียนรู้นั้น เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะนำมาประยุกต์ใช้ให้เด็กๆ ได้มีพัฒนาการที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป ขอบคุณครับ