ฝึกอบรมครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็ก ศพด.เขตพื้นที่ จ.เลย

ฝึกอบรมครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็ก ศพด.เขตพื้นที่ จ.เลย

ปัญหาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) นอกเหนือจากการขาดแคลนบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อการดูแลเด็กปฐมวัยแล้ว อีกปัญหาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพโดยรวมของ ศพด. คือครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็กที่มีอยู่ ไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมหรือฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนวิชาความรู้และทักษะต่างๆ เพราะข้อมูลความรู้ใหม่ๆ นั้น ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้แล้ว เทคนิคและวิธีการการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ทันยุคทันสมัย จะเป็นเครื่องมือช่วยที่ดีมากสำหรับแม่ครูทั้งหลายในการนำไปอบรมสั่งสอนให้เด็กเล็กปฐมวัยได้เจริญเติบโตสมวัยอย่างรอบด้าน

ด้วยเหตุดังที่กล่าวนี้ มูลนิธิฯ จึงยังคงดำเนินงานโครงการ “ครูปฐมวัยคือหัวใจของการพัฒนา” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ในครั้งนี้เราได้ขยายผลความสำเร็จของโครงการมายัง ศพด.ต่างๆ ในเขต จ.เลย การฝึกอบรมในครั้งนี้มีครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมจำนวน 227 คน จาก ศพด. ต่างๆ 115 แห่ง และมีเด็กเล็กปฐมวัยในฐานะผู้รับประโยชน์ที่แม่ครูทั้งหลายจะกลับไปพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 4,357 คน มูลนิธิฯ ยังคงมีแผนการดำเนินงานขยายผลต่อไป เพราะยังมีแม่ครูอีกหลายร้อยคนที่รอโอกาสในการพัฒนาวิชาความรู้นี้

ขอขอบคุณท่านอาจารย์ธีรภรณ์ ภักดี และทีมงานของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยที่ได้มาให้ความรู้และความสนุกสนานแก่แม่ครูทั้งหลาย ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยที่อนุเคราะห์ให้ใช้ห้องประชุมใหญ่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการชวลิต จากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาโป่งและทีมงานทุกท่านที่ประสานงานและเตรียมงานในพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้การฝึกอบรมในครั้งนี้สำเร็จได้และเป็นที่ประทับใจแก่แม่ครูทุกคน

สุดท้าย ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้บริจาคและส่งมอบเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้ใหญ่มาให้ เราได้คัดเลือกนำมาเป็นรางวัลแจกให้กับ ศพด.ต่างๆ ในครั้งนี้มากถึง 37 กล่องใหญ่ #2รถปิคอัพ และ ศพด.ที่ได้รับเสื้อผ้า แม่ครูได้นำไปมอบต่อให้กับเด็กๆ และผู้ปกครองของครอบครัวที่ยากจนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขออนุโมทนาสาธุในเมตตาจิตของทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ