ความก้าวหน้า: โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ความก้าวหน้า: โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยค้อ อ.สังคม จ.หนองคาย ตั้งอยู่เชิงเขาของแม่น้ำโขง แนวชายแดนสุดเขตติดกับประเทศลาว อาคารที่ใช้ทำการเป็นศาลาประชาคมเก่าของหมู่บ้าน ค่อนข้างคับแคบและใช้งานมานานกว่า 20 ปีมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่ที่เป็นปัญหาอย่างมากแก่เด็กเล็กคือหากมีฝนตก นอกจากหลังคาที่รั่วแล้ว น้ำฝนที่มาจากภูเขาจะไหลเอ่อเข้าไปในอาคาร ทำให้เด็กเล็กไม่สามารถทำกิจกรรมเรียนรู้ใดๆได้

มูลนิธิฯ ได้ปรึกษาหารือร่วมกันกับ อบต.บ้านม่วง หน่วยงานต้นสังกัดและผู้นำของหมู่บ้าน ถึงความเป็นไปได้ในการปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้ โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือ ความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านมาเป็นแรงงานจิตอาสาช่วยกัน นอกจากจะประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์แล้ว ยังเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนได้เป็นอย่างดี... ส่วนงานปรับปรุงหลักได้แก่ 1) ซ่อมแซมหลังคา 2) ก่อสร้างอาคารส่วนขยาย 3) ก่อสร้างร่องระบายน้ำฝนพื้นที่โดยรอบและ 4) ก่อสร้างห้องน้ำใหม่สำหรับเด็กเล็ก... งานปรับปรุงได้เริ่มต้นมาสักระยะแล้วและคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆ นี้ แม้ว่าช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ้าง แรงงานจิตอาสาก็ได้มาช่วยกันอย่างเต็มที่

ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ให้งบประมาณสนับสนุนในครั้งนี้ คุณแม่วิมลรัตน์-คุณสรวิศย์ ลีนุตพงษ์ คุณเลิศลักษณ์ ลีนุตพงษ์ คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนบางกอกโยคะ ขอขอบคุณแรงงานจิตอาสาและผู้นำทุกท่านของตำบลบ้านม่วง หากเมื่อการปรับปรุงแล้วเสร็จ มูลนิธิฯ จะทำการส่งมอบให้เป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านในลำดับต่อไป ขอบคุณครับ .../\...