ฝึกอบรมครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็ก ศพด.เขตพื้นที่ จ.นครพนม

ฝึกอบรมครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็ก ศพด.เขตพื้นที่ จ.นครพนม

ในปี 2562 นี้ จะเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์แรกเลยก็ว่าได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) หลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศพด.ที่ตั้งอยู่ตามหมู่บ้านที่ห่างไกล จำเป็นต้องรับเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (ตามเกณฑ์เก่ารับอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี) ทั้งนี้เนื่องมาจากเด็กเกิดใหม่ในห้วงปีหลังๆ มานี้ มีจำนวนลดลงเรื่อยๆ ในบางพื้นที่ ทำให้เกิดปัญหาการแย่งเด็กเล็กปฐมวัยเข้าสู่สถานศึกษาระหว่าง ศพด. และโรงเรียนประถมที่มีชั้นอนุบาล

เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ สิ่งสำคัญสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเฉพาะชั้นเรียนของเด็กเล็กแรกเข้า #2ขวบ การฝึกอบรมในครั้งนี้ นอกเหนือจากหัวข้อหลัก ได้แก่ 1) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2) บทบาทของครูและผู้ปกครอง 3) การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 4) การออกแบบและจัดทำสื่ออย่างง่าย ...สิ่งที่ได้เพิ่มเติมและเน้นย้ำอย่างมากคือการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะต่างๆ ให้เหมาะสมกับห้วงวัยของเด็ก รวมทั้งการตรวจประเมินพัฒนาการของเด็กตามความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพในพื้นที่ #รพสต.

การฝึกอบรมในครั้งนี้มีแม่ครูเข้าร่วมจำนวน 282 คน จาก ศพด.ต่างๆ จำนวน 142 แห่ง และมีเด็กเล็กปฐมวัยในฐานะนักเรียนผู้รับประโยชน์ รวมกันแล้วทั้งหมดห้าพันกว่าคน โดยมีวิทยากรได้แก่ ท่านอาจารย์ธีรภรณ์ ภักดี จากคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีและคณะมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติต่างๆ พร้อมกันนี้ มูลนิธิฯ ได้นำเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นจำนวน 38 กล่องใหญ่มามอบให้แม่ครู เพื่อนำไปให้กับนักเรียนเด็กเล็กของครอบครัวที่ยากลำบาก

มูลนิธิฯ ขอเป็นกำลังใจให้กับแม่ครูทุกคนในการทำหน้าที่แม่ครูผู้ให้ และขออนุโมทนาสาธุในบุญประโยชน์ที่ได้จากวิชาความรู้ของการฝึกอบรมในครั้งนี้ที่จะเกิดแก่พัฒนาการและชีวิตของนักเรียนปฐมวัยของแม่ครูทุกคนต่อไป ขอบคุณครับ .../\...