ฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2/2562: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก้ว อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

ฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2/2562: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก้ว อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

ปัญหาที่เป็นผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการเจริญเติบโตของเด็กตามชนบทของอีสานส่วนหนึ่งคือ พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดไม่ได้อยู่เลี้ยงดูลูกของตนเอง แต่เป็นปู่ย่าตายายหรือญาติพี่น้อง เมื่อเหตุผลด้านครอบครัวไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จะทำอย่างไรเพื่อให้ผู้ที่เลี้ยงดูเด็กๆ ได้มีข้อมูลความรู้และทักษะที่ดีเพียงพอในการเลี้ยงดูลูกหลาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะและความรู้ให้เท่าทันโลกยุคดิจิตอล #เจนอัลฟ่า

เพราะเด็กปฐมวัยนับแต่ตั้งครรภ์จนถึง 6 ปี เป็นห้วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาสมอง เพื่อให้เด็กๆ มีความสามารถในการควบคุมความคิด อารมณ์และการกระทำของตนเอง ตามหลักการพัฒนาสมอง EF-Executive Functions ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้ ได้ถูกแปลงเป็นกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในหลักสูตรของเด็กปฐมวัย-เป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้ว แต่ปัญหาคือ พ่อแม่ผู้ปกครองที่เลี้ยงดูเด็กอยู่ที่บ้าน จะทราบและเข้าใจได้อย่างไรว่า วิธีการที่ตนกระทำในการเลี้ยงดูลูกนั้น ถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่อย่างไร #ลูกไม่ทานข้าว #ลูกติดเกมติดโทรศัพท์ #ลูกอยู่ไม่นิ่งสมาธิสั้น #ลูกไม่เชื่อไม่ฟัง #ลูกดื้อ #ลูกร้องอาละวาด #ลูกทำลายข้าวของ... จะทำอย่างไร มีพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนใช้วิธีการรุนแรงและเฆี่ยนตีลูก... ทั้งหมดนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อชีวิตของลูกหลานเมื่อพวกเขาโตขึ้น

การฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองในครั้งนี้ เป็นการผสมผสานสาระความรู้การเลี้ยงลูกตามแบบดั้งเดิมวิถีอีสาน วิธีการเลี้ยงและดูแล อาหารการกิน ทั้งหมดก็ต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยให้ยึดตามคู่มือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของกระทรวงสาธารณสุข (Development Surveillance and Promotion Manual) จะทำอย่างไรให้ผู้ปกครองได้ทราบว่า ลูกหลานมีการเจริญเติบโตสมวัย ทั้งด้านดัชนีมวลกาย: น้ำหนักส่วนสูง และด้านสติปัญญาในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และพัฒนาการของสมอง

ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลรัตนวาปี และคุณครูของ ศพด.บ้านหนองแก้วทุกท่าน ขอขอบคุณผู้มีจิตเมตตาที่ได้ส่งมอบเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นมาให้ เด็กๆ และผู้ปกครองที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้จำนวน 32 ครอบครัว ได้รับเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับ …/\...