รายงานประจำปีของมูลนิธิฯ พ.ศ. 2562

รายงานประจำปี 2562 ของมูลนิธิฯ ได้รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานทั้งหมดและความสำเร็จต่างๆ ไว้ในรายงานฉบับนี้แล้ว 

ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ในลิงค์ที่แนบมานี้ 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้บริจาคสนับสนุนมูลนิธิฯ มาด้วยดีตลอด ขอบคุณครับ .../\... 

http://www.fellowship-thaichild.org/…/Annual-Report-2019-TH…