ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนยากลำบาก... สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาหารและโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของบุตรหลาน" .... ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยด้วยดี....

มูลนิธิฯ ขอขอบคุณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก โรงเรียนบ้านสาวแล อบต.ตำบลโพธิ์ตาก คณะ อสม. คณะ รพ.สต. ของทั้ง 2 หมู่บ้าน คณะวิทยากรจากโรงพยาบาลหนองคาย.... เหล่าผู้ปกครองของนักเรียนและนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ดีมีความรู้และเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน....

มูลนิธิฯ ได้มอบกองทุนอาหารเช้า รวมทั้งข้าวสาร อาหารแห้งต่างๆ ที่ได้จากผู้มีจิตเมตตา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวแสนดี ผลิตภัณฑ์ตราโรซ่า ผลิตภัณฑ์ตรา ส.ขอนแก่น และครอบครัว-นราชิตธนวรรณ ให้กับโรงเรียนทั้งสองแห่ง รวมทั้งการบริจาคสมทบจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก รวมมูลค่าทั้งหมด 80,000-บาท เพื่อการเริ่มต้นโครงการอาหารเช้าให้กับนักเรียนที่ยากลำบาก... ด้วยการเริ่มต้นของกองทุนอาหารเช้านี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะได้รับอาหารที่ดีที่จะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตสมวัยและการพัฒนาสติปัญญา สามารถเล่าเรียนและดำรงชีวิตได้ดีขึ้น...

มูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้มีจิตเมตตาทุกท่านที่ได้บริจาคและร่วมสนับสนุนในกิจกรรมเพื่อเด็กๆ ในครั้งนี้.... ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพอนามัยที่ดีตลอดไป ขอบคุณครับ ..../\.... ข้อมูลที่มาของโครงการท่านสามารถดูได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

http://www.fellowship-thaichild.org/index.php-th-NewsRead-29