มูลนิธิฯ ช่วยเหลือเด็กพิการ

มูลนิธิฯ ช่วยเหลือเด็กพิการและครอบครัวยากจนข้นแค้น....

ความพิการ... บางครั้ง มันก็เป็นเรื่องยากที่จะอธิบายว่าเกิดขึ้นมาจากเหตุใด ไม่ว่าจะเป็นความพิการโชคร้ายของชะตาชีวิตตั้งแต่กำเนิด หรือเกิดจากอุบัติเหตุของชีวิตในภายหลัง แต่สำหรับเด็กๆ แล้ว ความพิการนั้น ถือว่าเป็นผลกระทบที่สร้างความยากลำบากอย่างมากแก่ตัวเด็ก รวมถึงพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ต้องดูแลกันตลอด 24 ชั่วโมงเลย...ก็ว่าได้

ด้วยความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย มูลนิธิฯ ได้สำรวจข้อมูลเด็กพิการที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ทั้งทางด้านการบำบัดฟื้นฟู การเยียวยารักษา และการดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครอง... จากการสำรวจและเยี่ยมบ้านของน้องๆ มูลนิธิฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือเร่งด่วนให้กับน้องๆ จำนวน 3 ครอบครัว สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่ายา ค่าเดินทางไปโรงพยาบาล ตลอดจนค่าอาหารและการดำรงชีวิตของครอบครัว ที่จะสามารถดูแลให้น้องๆ ได้ดำรงชีวิตอย่างปกติเท่าที่จะสามารถทำได้

มูลนิธิฯ ขอขอบคุณ อบต.บ้านหม้อ ที่ได้ทำงานช่วยเหลือและพัฒนาเด็กๆ ร่วมกัน ... ขอขอบคุณผู้มีจิตเมตตาทุกท่านที่ได้ส่งผ่านการสนับสนุนมาในการช่วยเหลือครั้งนี้ ขอขอบคุณและอนุโมทนาสาธุเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ด้วย..../\....