มูลนิธิฯ จัดทำค่ายพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเยาวชนด้อยโอกาส

ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเยาวชนด้อยโอกาส....
มูลนิธิฯ ร่วมกับ อบต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ได้จัดค่ายพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเยาวชนอายุระหว่าง 15-18 ปี จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 29-30 พ.ย.ที่ผ่านมา ณ ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า อ.สังคม จ.หนองคาย

ด้วยสภาพปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาครอบครัว เยาวชนบางคนครอบครัวยากจนมาก บางคนไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ บางคน-ออกโรงเรียนกลางครัน บางคนเริ่มสูบบุหรี่-ดื่มเหล้าตั้งแต่อายุยังน้อย บางคนตั้งครรภ์เป็นแม่วัยรุ่น ทั้งหมดเหล่านี้ ล้วนเป็นผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาในปัจจุบันที่ทำให้การก้าวเดินไปข้างหน้านั้นมีความยากลำบากมากกว่าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นทั่วไป

มูลนิธิฯ ได้ออกแบบค่ายพัฒนาทักษะชีวิตในครั้งนี้เป็นการเฉพาะ โดยเน้นเนื้อหาสาระเรื่อง “การรู้จักคุณค่าในตนเอง” เพื่อให้เป็น “เข็มทิศ” ที่ดีในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ทั้งที่เกิดจากความรู้สึกนึกคิดของตนเองและจากผู้คนรอบข้าง... ทั้งนี้ การฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะชีวิตในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายแบบมีส่วนร่วม และ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจำลองสถานการณ์ต่างๆ (Walk Rally) เพื่อเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆ อาทิ การสื่อสาร การวางแผน การคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเรียนรู้และเข้าใจในโลกโซเชียล ความรักในวัยรุ่น การฝึกสงบสติอารมณ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้น....

การฝึกอบรม 2 วัน ฟังดูอาจจะใช้เวลาไม่มากนัก... แต่คณะครูและพี่เลี้ยงค่ายทุกคน ก็ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจอย่างเต็มที่ในการฝึกอบรมและชี้แนะแนวทางของการมีชีวิตที่ดี ให้กับเยาวชนทุกคน หัวหน้าครูนำโดย “ครูเน” หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะได้ “อะไรบ้าง” ไม่มากก็น้อย ที่จะเป็นเข็มทิศนำพาชีวิต – ช่วยให้คิดแก้ไขปัญหาต่างๆ ไปได้... ขอให้เยาวชนทุกคนโชคดี....

มูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีมีส่วนร่วมและสนับสนุนมูลนิธิฯ ให้สามารถจัดทำกิจกรรมที่ดีในครั้งนี้ได้ ขอให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความสำเร็จสืบไป.... ขอบคุณครับ ..... /\....