ส่งมอบการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่แล้วเสร็จ

ส่งมอบพื้นที่การปรับปรุงที่แล้วเสร็จให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก....

ภายใต้โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม มูลนิธิฯ ได้ปรับปรุงและก่อสร้างพื้นที่ส่วนต่างๆ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างธรรมมาราม (บ้านดอนเมือง) ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เพื่อให้สามารถมีสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีสำหรับเด็กเล็กที่มาเล่าเรียนที่ศูนย์ฯ แห่งนี้

พื้นที่ปรับปรุงและก่อสร้างใหม่ ได้แก่ ฝ้าเพดานกันความร้อน ห้องน้ำครูและเด็กเล็กจำนวน 3 ห้อง รางอ่างล้างหน้าแปรงฟัน ทางเดินเข้าและประตูรั้ว โรงอาหารพร้อมพื้นที่ส่วนเตรียมครัว... บัดนี้ การปรับปรุงก่อสร้างทั้งหมดได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเด็กๆ สามารถใช้สอยพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างมีสุขลักษณะ.... ภายใต้งบประมาณทั้งหมด 139,230-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ขอขอบพระคุณ มูลนิธิลีนุตพงษ์ โดยคุณแม่วิมลรัตน์-คุณเลิศลักษณ์ ลีนุตพงษ์ และคุณรุ่งอรุณ สุขะกุลที่ได้สนับสนุนงบประมาณหลักสำหรับการปรับปรุงในครั้งนี้ รวมทั้งผู้มีจิตเมตตาทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคและสนับสนุนจนทำให้การปรับปรุงในครั้งนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์...

ขอขอบคุณ อบต.โคกคอน คุณครู ผู้นำชุมชนและผู้ปกครองทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมด้วยช่วยกันในงานปรับปรุงครั้งนี้ โดยไม่คิดค่าแรงแต่ประการใด ทำให้สามารถประหยัดงบประมาณและนำมาใช้ขยายเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี.... มูลนิธิฯ ขอส่งมอบงานการปรับปรุงที่แล้วเสร็จสมบูรณ์นี้ให้เป็นสาธารณะประโยชน์ของชุมชนต่อไป....