กองทุนอาหารเช้าสำหรับนักเรียนที่ยากลำบาก

กองทุนอาหารเช้าสำหรับนักเรียนที่ยากลำบาก...

สืบเนื่องจากโครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารเช้าสำหรับนักเรียนที่ยากลำบากในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าของกองทุนอาหารเช้าที่ได้จัดสรรให้กับโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากและโรงเรียนบ้านสาวแล อ.โพธิ์ตาก หนองคาย ที่ที่มีนักเรียนประสบกับภาวะทุพโภชนาการอยู่จำนวนไม่น้อยทีเดียว... สำหรับนักเรียนที่สุขภาพไม่ดีเหล่านี้ สาเหตุหลักเกิดมาจากความยากจนและความไม่รู้ของผู้ปกครอง ทำให้นักเรียนไม่มีอาหารเช้า หรือมีอาหารเช้าที่ไม่ดีก่อนมาโรงเรียน...

มูลนิธิฯ ได้มอบเงินกองทุนอาหารเช้าสำหรับนักเรียนที่ยากลำบากแก่โรงเรียนทั้งสองแห่งเพื่อจัดทำอาหารเช้า เป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาด้านทุพโภชนาการ ณ วันนี้ นักเรียนที่ยากลำบากได้มีอาหารเช้าที่ดีรับประทานที่โรงเรียนแล้ว อย่างไรก็ตาม มูลนิธิฯ ยังคงติดตามและประสานงานต่างๆ เพื่อให้กองทุนนี้สามารถแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนในระยะยาวต่อไป...

ขอขอบคุณผู้มีจิตเมตตาทุกท่านที่ได้ร่วมช่วยเหลือนักเรียนที่ยากลำบากเหล่านี้ ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพอนามัยที่ดีตลอดไป...ขอบคุณครับ .../\...

Link ข้อมูลการฝึกอบรมโภชนาการเมื่อ พ.ย.58 
https://www.facebook.com/fellowshipthaichild/posts/954525854609120