ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและภาษาอังกฤษ (เรียนรู้) ไปพร้อมกัน

ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและภาษาอังกฤษ (เรียนรู้) ไปพร้อมกัน...

สถานที่: โรงเรียนบ้านเทพประทับ ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย 
กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 จำนวน 95 คน 
วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ‪#‎Inspiration ให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษและสามารถคิดวิเคราะห์ ‪#‎CriticalThinking เบื้องต้นในการเข้าใจชีวิต จิตใจและความใฝ่ฝันของตนเอง 
เนื้อหาหลัก: My ASEAN, My Buddhism, My Dream, My School, My Family, My Body and My Farm...

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการและคุณครูของโรงเรียนบ้านเทพประทับทุกคนที่ได้อบรมสั่งสอนนักเรียนได้เป็นอย่างดี การทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ ในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จได้ก็ด้วยเพราะความตั้งใจของนักเรียนทุกคน...‪#‎แม้ฟ้าฝนจะไม่เป็นใจก็ตาม

ขอขอบคุณคณะนักร้องประสานเสียงของคุณครูตุ้ย Bellavoce Thailand ที่ได้มอบรายได้จาก mini-concert ให้กับมูลนิธิฯ... ขอขอบคุณบริษัทเอเชียชไนเดอร์ Asia Schneider - Thailand Co., Ltd. ที่มอบหมวกกันแดดให้กับนักรียนสำหรับกิจกรรมค่ายฯ ในครั้งนี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มอบเสื้อผ้า ตุ๊กตาของเล่นสวยงามต่างๆ มาให้ มูลนิธิฯ ได้นำมาใช้ในการทำกิจกรรมฐานต่างๆ และเป็นของรางวัลให้กับนักเรียน... ตลอดจนมอบสมุดหนังสือต่างๆ ให้กับห้องสมุดของโรงเรียนบ้านเทพประทับ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของนักเรียนทุกคนต่อไป

เพราะนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กที่ห่างไกล ไม่ได้มีโอกาสเทียบเท่ากับโรงเรียนขนาดใหญ่ในเมือง... ขอบคุณครับ.... /\....