นายเนรมิต วิเชียรเครือ

ประธานกรรมการ

ผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ กระทรวงยุติธรรม (พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546)

นางปิยะวดี ไทยชาติ

รองประธานกรรมการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1


นางจามรี สุวรรณราช

ที่ปรึกษามูลนิธิด้านการศึกษา

โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวทิยาคาร) จ.ขอนแก่น

 
 

นางสาววนิดา พุ่มธรรมรัตน์

กรรมการ

ผู้ประกอบการร้าน Balcony Coffee and Bakery

 

...

เหรัญญิก

นางสาวระวีวรรณ ศรนิล

กรรมการและเลขานุการ รักษาการตำแหน่งเหรัญญิก

ผู้จัดการสถาบันสอนภาษา