นายเนรมิต วิเชียรเครือ

ประธานกรรมการ

ผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ กระทรวงยุติธรรม (พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546)

นางปิยะวดี ไทยชาติ

รองประธานกรรมการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1


นางจามรี สุวรรณราช

ที่ปรึกษามูลนิธิด้านการศึกษา

โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวทิยาคาร) จ.ขอนแก่น

นายมาร์ติน ชิคท์

ที่ปรึกษาด้านการระดมทุน

ฝ่ายสื่อสารองค์กร สมาคมโรงพยาบาลแห่งแคทอริค ประเทศเยอรมัน


นางสาววนิดา พุ่มธรรมรัตน์

กรรมการ

ผู้ประกอบการร้าน Balcony Coffee and Bakery

นางอัญชลีส์ กุมาลย์วิสัย

เหรัญญิก

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เมธิสโปรเฟสชั่นแนล จำกัด


นางสาวระวีวรรณ ศรนิล

กรรมการและเลขานุการ

ผู้จัดการสถาบันสอนภาษา