นายเนรมิต วิเชียรเครือ

ผู้อำนวยการโครงการ

การทำงานที่ผ่านมา

 • ผู้จัดการโครงการ องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษแห่งประเทศไทย
 • ผู้อำนวยการโครงการ มูลนิธิโยนก จังหวัดลำปาง
 • ผู้ประสานงานแห่งเอเชีย-แปซิฟิค มูลนิธิศูนย์การพัฒนาคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิค
  ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • หัวหน้าโครงการ มูลนิธิรักษ์เด็ก สำนักงานอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทที่ปรึกษา
  Environmental Resources Management (ERM) Thailand

ผลงานการวิจัย

 1. สิทธิทางการศึกษาของเด็กที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย - การวิจัยระดับชุมชน พ.ศ. 2556
 2. สถานการณ์และความท้าทายของเด็กต่างด้าวในการศึกษาต่อในประเทศของตนเอง (เมียนมาร์) พ.ศ. 2557
 3. การย้ายถิ่นฐานของแรงงานลาว: ผลกระทบต่อประเทศไทยและประเทศลาว พ.ศ.2558

นางสาวสมถวิล ชาภูวงษ์

ผู้จัดการมูลนิธิ

ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นางสาววนิดา พุ่มธรรมรัตน์

ผู้จัดการโครงการ

ปริญญาโท การจัดการโครงการ
และทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล


นางสาวมณชิดา ชัยจันทร์

ผู้ประสานงานโครงการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

Kelly Corbett

ผู้ประสานงานต่างประเทศ

ภาษาศาสตร์และจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยโอ๊กแลนด์ นิวซีแลนด์


นายอธิวัฒน์ มีพรหม

ทีมงานพัฒนาเด็กและเยาวชน

การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย

นายสุรเดช จันทร์เมือง

ทีมงานพัฒนาเด็กและเยาวชน

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
อดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย


คุณแม่หนูไตร โคตรชมภู

ผู้ประสานงานระดับชุมชน

หัวหน้าอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
อ. ท่าบ่อ จ. หนองคาย

นายณัฐธนนท์
วัฒนศักดิ์อังกูร

เว็บมาสเตอร์