นายเนรมิต วิเชียรเครือ

ผู้อำนวยการโครงการ

การทำงานที่ผ่านมา

 • ผู้จัดการโครงการ องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษแห่งประเทศไทย
 • ผู้อำนวยการโครงการ มูลนิธิโยนก จังหวัดลำปาง
 • ผู้ประสานงานแห่งเอเชีย-แปซิฟิค มูลนิธิศูนย์การพัฒนาคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิค
  ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • หัวหน้าโครงการ มูลนิธิรักษ์เด็ก สำนักงานอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทที่ปรึกษา
  Environmental Resources Management (ERM) Thailand

ผลงานการวิจัย

 1. สิทธิทางการศึกษาของเด็กที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย - การวิจัยระดับชุมชน พ.ศ. 2556
 2. สถานการณ์และความท้าทายของเด็กต่างด้าวในการศึกษาต่อในประเทศของตนเอง (เมียนมาร์) พ.ศ. 2557
 3. การย้ายถิ่นฐานของแรงงานลาว: ผลกระทบต่อประเทศไทยและประเทศลาว พ.ศ.2558

นางสาวสมถวิล ชาภูวงษ์

ผู้จัดการมูลนิธิ

ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นางสาววนิดา พุ่มธรรมรัตน์

ผู้จัดการโครงการ

ปริญญาโท การจัดการโครงการ
และทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล


นายจิระพงษ์ หันจางสิทธิ์

ผู้ประสานงานโครงการ

ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

Kelly Corbett

ผู้ประสานงานต่างประเทศ

ภาษาศาสตร์และจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยโอ๊กแลนด์ นิวซีแลนด์


นายอธิวัฒน์ มีพรหม

ทีมงานพัฒนาเด็กและเยาวชน

การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย

นายสุรเดช จันทร์เมือง

ทีมงานพัฒนาเด็กและเยาวชน

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
อดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย


คุณแม่หนูไตร โคตรชมภู

ผู้ประสานงานระดับชุมชน

หัวหน้าอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
อ. ท่าบ่อ จ. หนองคาย

นายณัฐธนนท์
วัฒนศักดิ์อังกูร

เว็บมาสเตอร์