สภาวะยากลำบากในที่นี้หมายถึง สภาพการดำรงอยู่และการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงและอันตราย ที่อาจเกิดหรือเป็นผลกระทบจากการสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ ความยากจนข้นแค้น ครอบครัว แตกแยก พ่อแม่เสียชีวิต เด็กที่ถูกกระทำรุนแรง เด็กที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บและภาวะพิการต่างๆ เด็กกำพร้าและดำรงชีวิตอย่างขัดสนข้นแค้น การค้าแรงงานเด็ก เด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำผิด เป็นต้น สำหรับประเทศไทย พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เป็นมาตรการทางกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันเพื่อให้มั่นใจได้ว่า เด็กจะต้องได้รับการคุ้มครองและการดูแลชีวิตและจิตใจให้มีการดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติสุข รวมไปถึงการสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสต่างๆ...


ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและเห็นผ่านสื่อมวลชนอยู่ตลอดมาก็คือ ยังคงมีเด็กที่ถูกกระทำรุนแรง ทั้งจากในครอบครัว ในสถานศึกษาและชุมชน นอกจากนี้ ยังรวมถึงเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำผิดต่างๆ เช่น การใช้หรือค้ายาเสพติด การเล่นพนัน การมั่วสุมและส่ำส่อนทางเพศ การขายบริการทางเพศ การแสดงออกที่ไม่เหมาะสมผ่านสื่อออนไลน์... ตัวอย่างที่ยกมาเหล่านี้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสังคมไทย แม้จะมีมาตรการและการบังคับใช้ทางกฎหมายและราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่กลับดูเหมือนว่าไม่มีผลใดๆ ในเชิงป้องกันและป้องปราม คำถามสำคัญก็คือว่า... แล้วมูลเหตุของปัญหาของเด็กเหล่านี้คืออะไร? คำตอบพื้นฐานที่ทุกคนตอบได้ก็คือ ครอบครัวและสังคม หากครอบครัวและสังคมชุมชนที่เด็กดำรงชีวิตอยู่มีความเข้มแข็งและอบอุ่น เป็นที่พึ่งพาอาศัยในการใช้ชีวิตให้กับเด็กได้อย่างมีภูมิคุ้มกัน... เชื่อได้แน่ว่า ปัญหาที่กล่าวมานี้จะไม่เกิดขึ้น

แต่เมื่อความจริงของปัญหายังเกิดขึ้นอยู่ทุกวันอย่างนี้ เราจะทำกันอะไร อย่างไรต่อไป แน่นอนที่สุดว่า หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบโดยตรงในแต่ละประเด็นของปัญหาจะต้องเข้ามาแก้ไขและเยียวยาปัญหาของเด็กตามสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมกันของทุกภาคส่วนยังคงเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือเด็ก ที่อยู่ในสภาวะเปราะบางให้ได้มีเส้นทางการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น ห่างไกลจากความเสี่ยงและอันตรายต่างๆ


มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนและได้รับการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรม ในการทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ตาม พรบ. การคุ้มครองเด็ก) จะทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสภาวะเปราะบางเหล่านี้อย่างเต็มกำลังและถูกต้องตามหลักสหวิชาชีพ ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือกับทุกฝ่ายและเครือข่ายต่างๆ อาทิ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานชำนาญการด้านพัฒนาเด็กและเยาวชน ชุมชนและพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนในการดูแลบุตรหลานให้มีสภาพการดำรงชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยจากความเสี่ยงและอบายมุขต่างๆ ข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ แนวทางการช่วยเหลือ และการบริจาคสมทบทุนการช่วยเหลือเด็กๆ กรุณาดูได้จากเอกสารแผ่นพับนี้ (แผ่นพับ)