โครงการเสริมสร้างและบูรณการความร่วมมือเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานราชการท้องถิ่น รวมทั้งชุมชนและผู้ปกครอง ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเด็กและเยาวชนในชุมชน และสามารถขยายความรู้ที่ดีให้กับชุมชนและผู้ปกครองในการเลี้ยงดูและดูแลบุตรหลานให้มีการเจริญเติบโตสมวัย การฝึกอบรมให้พ่อแม่ผู้ปกครองรู้เท่าทันในการอบรมบ่มนิสัยบุตรหลานในสถานการณ์ของสังคม ที่มีความเสี่ยงและอันตรายจากอบายมุขและความรู้ต่างๆ [ยกตัวอย่างความไม่รู้ “พ่อแม่รังแกฉัน” บาป 14 ประการของบิดามารดา ด้านล่างนี้] ในการนี้ รวมถึงการอบรมและฝึกฝนให้เด็กและเยาวชนให้เข้าใจและมีทักษะชีวิตที่ดี เพื่อให้สามารถมีศักยภาพพื้นฐานในการดำรงอยู่ พัฒนาและใช้ชีวิตให้เจริญเติบโตไปได้อย่างมีคุณค่า ทั้งต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมโดยรอบ...


พ่อแม่รังแกฉัน บาป 14 ประการของบิดามารดา โดยท่าน ว. วชิรเมธี

เหตุที่มาผลที่เกิดขึ้น
1. รักลูกมากเกินไป เกิดภาวะรักจนหลง ลูกของตนถูกทุกอย่าง
2. ตามใจลูกมากเกินไป กลายเป็นลูกบังเกิดเกล้าที่พ่อแม่ต้องยอมให้ทุกอย่าง
3. ไม่กล้าห้ามปรามสั่งสอนเมื่อลูกทำผิดลูกสูญเสียสามัญสำนึก แยกแยะถูกผิด-ดีชั่วไม่เป็น
4. ให้เงินลูกเพียงอย่างเดียวลูกไม่รู้จักคุณค่าของเงิน คุณค่าของผู้ที่หาและให้เงิน
5. ไม่ยอมให้ลูกเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเอง โตขึ้นกลายเป็นลูกแหง่ ทำอะไรด้วยตนเองไม่เป็น
6. ไม่ยอมส่งเสริมให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดี ลูกเติบโตแต่ตัว แต่มีสติปัญญาที่ต่ำต้อย ขาดทักษะ
7. ทำแต่งานสังคมสงเคราะห์นอกบ้าน พ่อแม่ที่ล้มเหลว ลูกกลายเป็นเด็กที่ขาดความรัก
8. ไม่รู้จักยกย่องชมเชยลูก ลูกกลายเป็นคนใจคอคับแคบ ยกย่องชมเชยใครไม่เป็น
9. ไม่รู้จักสอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ เมื่อโตขึ้น ลูกพร้อมจากพ่อแม่ไป ไม่รู้จักความกตัญญูกตเวที
10. ไม่สอนลูกรู้จักการเป็นผู้ให้ เมื่อโตขึ้น กลายเป็นคนเห็นแก่ตัว จนมองไม่เห็นหัวคนอื่น
11. ไม่ยอมให้ลูกรู้จักการตัดสินใจด้วยตนเอง ลูกกลายเป็นคนขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
12. ไม่สอนให้ลูกรู้จักสมบัติของผู้ดี ลูกกลายเป็นคนหยาบกระด้าง ทั้งทางกายและใจ
13. ไม่แนะนำให้ลูกรู้จักคบเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตร รอบกายของลูกมีแต่บาปมิตรคอยหลอกล่อให้ทำความเลวต่ำช้า
14. ไม่รู้จักสร้างสภาพแวดล้อมให้ลูกเป็นคนรักการอ่าน ลูกกลายเป็นคนหูตาคับแคบ ขาดความรู้รอบตัว