หลักความจริงของการเป็นมนุษย์ในวัยเด็กนับตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งเป็นสัจธรรมของชีวิต มีดังนี้

  • เด็กแรกเกิดทุกคนต้องการแม่ เพราะแม่คือผู้ให้ชีวิตและรักษาชีวิต โดยเฉพาะในห้วงวัยทารกที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
  • เด็กทุกคนต้องการอาหารเพื่อการเจิรญเติบโตที่ดี นับตั้งแต่แรกเกิดด้วยน้ำนมของแม่
  • เด็กทุกคนต้องการการเลี้ยงดูและการดูแลที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้มีพัฒนาการด้านต่างๆ ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เมื่อเติบโตต่อไปเป็นวัยรุ่นและผู้ใหญ่ พวกเขาจะมีความพร้อมในการศึกษาหาความรู้และดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม
  • และเด็กทุกคนต้องการความรักความอบอุ่นจากแม่ผู้ให้กำเนิด หรือผู้ที่เลี้ยงดู ซึ่งเป็นเสมือนเกราะกำบังชั้นต้นในการป้องกันอันตรายต่างๆ จากภายนอก


ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและเห็นเป็นผลพวงจากการเลี้ยงดูเด็กในสังคมทุกวันนี้ มิได้เป็นเช่นนั้นในทุกครอบครัว ที่สำคัญวิกฤตการณ์ต่างๆ เหล่านี้ เกิดขึ้นเป็นปกติวิสัยในทุกยุคทุกสมัย เป็นเพราะอะไร เวรกรรมของชีวิตหรือการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้อง หรือทั้งหมด ในฐานะแม่ พ่อ ปู่ย่าตายายหรือญาตผู้ที่เลี้ยงดูเด็ก เราจะเลี้ยงดูลูกหลานน้อยอย่างไร ให้มั่นใจได้ว่า วิธีการเลี้ยงอย่างนี้ เป็นวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถานการณ์โลกยุคใหม่ที่ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและโทรศัพท์มือถือ... พ่อแม่จะทำอย่างไร?

เพราะการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้องและเหมาะสม เด็กก็จะเจริญเติบโตได้ดี เป็นวัยรุ่นที่ดี เป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นคนไทยที่ดีเช่นเดียวกัน

การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-6 ปี) เป็นโครงการพัฒนาหลักของมูลนิธิฯ ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นการฝึกอบรมพัฒนาพ่อแม่ของเด็ก ผู้ปกครองที่เลี้ยงดูเด็ก หญิงตั้งครรภ์ รวมทั้งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยความร่วมมือกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) โรงพยาบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆ ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในที่นี้ รวมถึงโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม ที่สภาพแวดล้อมมีความเสี่ยงและอันตรายต่อสุขภาพของเด็กปฐมวัย


มูลนิธิฯ ยังคงดำเนินการโครงการต่างๆ เหล่านี้อย่างต่อเนื่องและขยายผลการดำเนินงานครอบคลุมไปยังพื้นที่ห่างไกลอื่นๆ ของอีสานตอนบน รวมทั้งจังหวัดอื่นที่ร้องขอความช่วยเหลือทางวิชาการเข้ามายังมูลนิธิฯ และทีสำคัญ มูลนิธิฯ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเครือข่ายคณะทำงานในทุกพื้นที่ รวมทั้งการสนับสนุนวิชาความรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยจากนายแพทย์ประเสริญ ผลิตผลการพิมพ์ และอาจารย์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญของสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี