รายงานประจำปี พ.ศ. 2564 มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน   pdf 1 file ขนาด 9.5M

  รายงานประจำปี พ.ศ. 2563 มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน   pdf 1 file ขนาด 10M

  รายงานประจำปี พ.ศ. 2562 มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน   pdf 1 file ขนาด 7M

  รายงานประจำปี พ.ศ. 2561 มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน   pdf 1 file ขนาด 5M

  รายงานประจำปี พ.ศ. 2560 มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน   pdf 1 file ขนาด 7M

  หน้าปก รายงานประจำปี พ.ศ. 2559 มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน   pdf 1 file ขนาด 3M

  รายงานประจำปี พ.ศ. 2559 มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน   pdf 1 file ขนาด 13M

  รายงานประจำปี พ.ศ. 2558 มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน   pdf 1 file ขนาด 5.9M

  เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดหนองคาย   pdf 1 file ขนาด 562k

  แผนงานการช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก จ.หนองคาย ปี 2558   pdf 1 file ขนาด 2.10MB

  เอกสารแผ่นพับแผนงานการช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก   pdf 1 file ขนาด 2.56MB

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชน มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2558 - 2560   pdf 1 file ขนาด 2.14MB